POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z początkiem obowiązywania w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO), pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest INWESTOR Janusz Mostowski, z siedzibą w Łowiczu, ul. Katarzynów 17 („Administrator”)

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne:

 • W celu podpisania umowy, a następnie realizacji postanowień wiążącej nas umowy -umowa deweloperska, umowa kupna-sprzedaży mieszkań, lokali, powierzchni użytkowych i garażowych, umowa najmu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Do realizacji obowiązujących przepisów prawa dla celów podatkowych i rachunkowych – w celu wystawienia faktury vat.

 • Do kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z realizacją zawartej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • W celach archiwizacyjnych (podstawa prawna art. 86 § 1 oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)

 • Do ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • W celu windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Podpisania umowy rezerwacyjnej

 • Wpisania na listę rezerwacyjną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki została wyrażona (na piśmie). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania

 • Adres e-mail lub telefon kontaktowy

 • Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy (w przypadku firm)

 • NIP (w przypadku firm)

Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować warunków umowy.

Dodatkowo jako Administrator danych osobowych swoich pracowników przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy, wynikające z odrębnych przepisów prawa – Kodeks pracy, formularze ZUS itp.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być ewentualnie udostępniane firmom windykacyjnym, zajmującym się na nasze zlecenie odzyskiwaniem zobowiązań.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – przez okres 3 lat

 • Wykonania napraw gwarancyjnych – przez okres 2 lat

 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres maksymalnie 5 lat

 1. Państwa prawa

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 • Macie Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 1. Informacja o źródle danych

W większości sami przekazujecie nam Państwo dane osobowe. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Państwa dane możemy pozyskać również ze źródeł publicznych takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza Internetowa REGON.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.